Warunki korzystania

Ostatnia wersja: 1 grudnia 2018

Przed skorzystaniem z Serwisu http://vi-fi.pl zapoznaj się z niniejszymi warunkami.

Twój dostęp do Serwisu i korzystanie z niego jest uwarunkowane Twoją akceptacją i przestrzeganiem niniejszych Warunków. Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich odwiedzających, użytkowników i innych osób, które uzyskują dostęp do Serwisu lub z niego korzystają.

Uzyskując dostęp lub korzystając z Serwisu, zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych Warunków. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią warunków, nie korzystaj z Serwisu.

Konta

Tworząc konto u nas, musisz zawsze podawać nam dokładne, kompletne i aktualne informacje. Niezastosowanie się do tego stanowi naruszenie Warunków, co może skutkować natychmiastowym usunięciem konta w Serwisie.

Użytkownik jest odpowiedzialny za ochronę hasła używanego w celu uzyskania dostępu do Serwisu oraz wszelkich działań lub działań pod hasłem, bez względu na to, czy hasło jest związane z naszym Serwisem, czy z usługą strony trzeciej.

Użytkownik zgadza się nie ujawniać swojego hasła żadnej stronie trzeciej. Musisz natychmiast nas powiadomić, gdy dowiesz się o naruszeniu bezpieczeństwa lub nieautoryzowanym użyciu Twojego konta.


Własność intelektualna

Serwis i jego oryginalna zawartość, funkcje i funkcjonalność są i pozostaną wyłączną własnością Vintage Fidelity i jej licencjodawców. W przypadku zawartości będącej własnością innych autorów, pełne prawa do niej zachowują ci autorzy. Jeśli zauważysz w serwisie jakikolwiek materiał, do którego posiadasz prawa, i nie życzysz sobie jego wykorzystywania, prosimy o pilne powiadomienie nas o tym fakcie.


Linki do innych stron internetowych

Nasz Serwis może zawierać linki do stron internetowych lub usług stron trzecich, które nie są własnością Vintage Fidelity ani nie są przez nią kontrolowane.

Vintage Fidelity nie sprawuje żadnej kontroli nad treścią, polityką prywatności ani praktykami witryn internetowych stron trzecich. Użytkownik dodatkowo przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Vintage Fidelity nie ponosi odpowiedzialności ani nie ponosi bezpośredniej ani pośredniej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z korzystaniem lub poleganiem na takich treściach, towarach lub usługach. na lub za pośrednictwem takich stron internetowych lub usług.

Usilnie radzimy zapoznać się z warunkami i polityką prywatności wszelkich stron internetowych lub usług stron trzecich, które odwiedzasz.


Zakończenie

Możemy wypowiedzieć lub zawiesić dostęp do naszego Serwisu natychmiast, bez wcześniejszego powiadomienia lub odpowiedzialności, z dowolnego powodu, w tym bez ograniczeń, jeśli naruszycie Warunki.

Wszystkie postanowienia Warunków, które ze względu na swój charakter powinny obowiązywać po rozwiązaniu, pozostają w mocy po rozwiązaniu, w tym między innymi z zastrzeżeniem warunków własności, zrzeczenia się gwarancji, odszkodowania i ograniczenia odpowiedzialności.

Możemy bezzwłocznie wypowiedzieć lub zawiesić Twoje konto bez wcześniejszego powiadomienia lub z jakiegokolwiek powodu, w tym bez ograniczeń, jeśli złamiesz Warunki.

Po rozwiązaniu Twoje prawo do korzystania z Serwisu natychmiast przestanie obowiązywać. Jeśli chcesz zamknąć swoje konto, możesz po prostu zaprzestać korzystania z Serwisu.

Wszystkie postanowienia Warunków, które ze względu na swój charakter powinny obowiązywać po rozwiązaniu, pozostają w mocy po rozwiązaniu, w tym między innymi z zastrzeżeniem warunków własności, zrzeczenia się gwarancji, odszkodowania i ograniczenia odpowiedzialności.


Zrzeczenie się

Korzystanie z Serwisu odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika. Usługa świadczona jest na zasadzie “TAK JAK JEST” i “JAK JEST DOSTĘPNA”. Usługa jest świadczona bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej, w tym między innymi dorozumianych gwarancji wartości handlowej, przydatności do określonego celu, nienaruszenia lub przebiegu świadczenia.


Jurysdykcja

Niniejsze Warunki będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem polskim bez względu na przepisy kolizyjne.

Nasze niewykonanie jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków nie będzie uważane za zrzeczenie się tych praw. Jeśli którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne przez sąd, pozostałe postanowienia niniejszych Warunków pozostaną w mocy. Niniejsze Warunki stanowią całość porozumienia między nami dotyczącego naszej Usługi, a także zastępują wszelkie wcześniejsze umowy między nami dotyczące Usługi.


Zmiany

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany lub zamiany niniejszych Warunków w dowolnym momencie. Jeśli zmiana jest istotna, postaramy się powiadomić co najmniej 30 dni przed wejściem w życie nowych warunków. Co stanowi istotną zmianę, zostanie określone według naszego wyłącznego uznania.

Kontynuując dostęp do naszej Usługi lub korzystanie z niej po wprowadzeniu zmian, użytkownik wyraża zgodę na związanie się zmienionymi warunkami. Jeśli nie zgadzasz się na nowe warunki, przestań korzystać z Usługi.


Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszych warunków, skontaktuj się z nami.